Zapytanie ofertowe w ramach projektu "Paszport do Eksportu" - usługi prawne

Strona głównaFirmaDotacje UnijneZapytanie ofertowe w ramach pr...

Zapytanie ofertowe na usługi prawne

  

I. ZAMAWIAJĄCY

Lider Trading Sp. z o. o. w Warszawie oddział w Solcu Kujawskim

ul. Powstańców 7, 86-050 Solec Kujawski

NIP: 813-30-86-861, REGON: 690693313, KRS: 0000109141 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest obsługa prawna projektu „Rozwój eksportowy firmy Lider Trading poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu” dofinansowanego w 85% w kwocie 257 756,90  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania Paszport do eksportu, numer umowy: UDA-POIG.06.01.00-14-289/13-00

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zakres usług prawnych:

- doradztwo dotyczące wymagań dotyczących uzyskania homologacji europejskiej dla pojazdów silnikowych przeznaczonych do sprzedaży na rynek Niemiec

-  doradztwo dotyczące opracowania dokumentacji serwisowej pojazdów

- doradztwo dotyczące wyboru najlepszych oferentów na usługi związane z przeprowadzeniem badań homologacyjnych

- wsparcie w zakresie reklamacji świadczonych usług, wywiązywania się z zapisów umów z kooperantami w zakresie produkcji pojazdów prototypowych

- przygotowywanie wzorów umów na świadczone usługi w ramach realizacji produkcji pojazdów prototypowych przeznaczonych na sprzedaż na rynek Niemiec

3.W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały/ dokumentację

niezbędną do realizacji powierzonych zadań. Dopuszcza się możliwość konsultacji

telefonicznych, przesyłania materiałów droga elektroniczną, jednak na wezwanie z

jednodniowym wyprzedzeniem  konieczne jest stawienie się w oddziale firmy w Solcu

Kujawskim celem udzielenia porad lub przekazania sporządzonych pism/ dokumentów.

4. Termin wykonywania przedmiotu zamówienia: od 15.03.2015 r. bezterminowo z możliwością rozwiązania umowy w dowolnym czasie za porozumieniem stron.

5.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

III. WYMOGI DOTYCZĄCE UPRAWNIEŃ WYKONAWCY

Oferent musi posiadać kwalifikacje radcy prawnego lub adwokata.

Usługi powinny być wykonywane osobiście przez osoby wskazane w ofercie – w przypadku powstania przeszkód w osobistym wykonywaniu zlecenia Wykonawca za uprzednią zgodą Zamawiającego może powierzyć zastępstwo osobie o wymaganych kwalifikacjach i
w ramach wynagrodzenia określonego umową cywilnoprawną.

 

IV. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU

1. Spotkanie oferenta z przedstawicielem firmy w oddziale w Solcu Kujawskim celem zaprezentowania warunków współpracy.

Spotkanie odbywa się w umówionym terminie w dniach od 02.02.2015r.  do 16.02.2015r.

2. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia przedstawienia oferty.

3.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert.

5.Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: solbus.com.pl

 

 

VI. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 18.02.2015. Zamawiający dokona oceny  ofert na podstawie kryterium ceny.

Wyniki  zostaną ogłoszony o godzinie 12:00 w oddziale firmy  oraz wybrany oferent zostanie poinformowany telefonicznie i mailowo.

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Joanna Delik pod numerem telefonu 52 387 95 30 oraz adresem email:

 

 

Data aktualizacji: 02.02.2015