Zapytanie ofertowe w ramach projektu "Paszport do Eksportu" - przygotowanie wniosku o udzielenie wsparcia UE

Strona głównaFirmaDotacje UnijneZapytanie ofertowe w ramach pr...

Zapytanie ofertowe

 Wsparcie w pozyskaniu dotacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 6.1 „ Paszport do eksportu”

 

Zamawiający: Lider Trading Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Znana 4B, 01-100 Warszawa

 

Działanie 6.1 „Paszport do eksportu” dotyczy zwiększenia udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowania powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenia rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych. Celem działania jest wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki a także zwiększenie wielkości polskiego eksportu oraz zwiększenie liczby przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową.

 

W ramach działania 6.1 POIG dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty powiązane z przygotowaniem i późniejszym wdrożeniem Planu rozwoju eksportu:

Wdrożenie Planu rozwoju eksportu – możliwe jest przy wykorzystaniu możliwych do wyboru instrumentów proeksportowych.

Dofinansowaniem objęto:

- udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy

- udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się w Polsce w charakterze wystawcy

- organizację i udział przedsiębiorstwa w misjach gospodarczych za granicą

- organizację misji gospodarczych potencjalnych partnerów na rynkach docelowych.

- uzyskanie dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów/usług na wybrane rynki docelowe

- doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej.

- doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych

- działania promocyjne i informacyjne pod warunkiem, ze przekazywana jest informacja że projekt realizowany jest z udziałem wsparcia UE oraz tłumaczenia

- pokrycie kosztów związanych z działalnością przedstawicieli w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy na rynkach docelowych przez okres ok. 6 miesięcy

- obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia

- pokrycie kosztów związanych z otwarciem oraz prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego

- przygotowanie planu rozwoju eksportu poprzez zakup zewnętrznych usług doradczych.

 

Okres wdrożenie Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy ( nie dotyczy Planu Rozwoju Eksportu, który może być przygotowany max 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o wsparcie Projektu.

 

Poziom dofinansowania :

- przygotowanie Planu rozwoju eksportu – intensywność refundacji to 80% wydatków kwalifikowanych

Wdrożenie Planu rozwoju eksportu – intensywność wsparcia pozostałych działań związanych z refundacją projektu to 75% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

- łącznie możliwe jest uzyskanie wsparcia w maksymalnej kwocie 410 000 PLN.

 

Termin uruchomienia naboru wniosków: 15.07.2013 – 31.07.2013

 

*Do przygotowania dokumentacji zostaną udostępnione wszelkie niezbędne informacje przez uprawnionego pracownika LT.

 

1. Przedmiot zamówienia:

- przygotowanie Planu rozwoju eksportu

- przygotowanie wniosku o udzielenie wsparcia

 

2. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

- oferta cenowa sporządzona w formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania  wraz z podpisem, pieczęcią firmy i datą przesłana drogą elektroniczną na adres  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.05.2013r, lub kontakt  telefoniczny pod nr 52 387 95 30 w celu umówienia się na spotkanie celem uzgodnienia warunków współpracy do dnia 30.04.2013

- oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

3. Kryteria oceny ofert:

-  najniższa cena

 

Data aktualizacji: 22.04.2013