Zapytanie ofertowe w ramach projektu "Paszport do Eksportu" - wykonanie zabudowy powierzchni stoiska wystawienniczego na targach BUSWORLD w Kortrijk

Strona głównaFirmaDotacje UnijneZapytanie ofertowe w ramach pr...

Zapytanie ofertowe

w ramach projektu: „Rozwój Eksportowy Firmy Lider Trading poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu”, numer umowy: UDA-POIG.06.01.00-14-289/13-00,

na wykonanie zabudowy powierzchni stoiska wystawienniczego na targach BUSWORLD w Kortrijk w Belgii w dniach 16 -21.10.2015

 

 

Zamawiający: Lider Trading Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Znana 4B, 01-100 Warszawa

1. Przedmiotem zamówienia jest:

- wykonanie projektu zabudowy powierzchni stoiska wystawienniczego wynajętego przez firmę Lider Trading na targach BUSWORLD w hali w hali 9 nr 956 o powierzchni 14m x 15,5m.

- wykonanie zabudowy stoiska wg projektu i specyfikacji (zabudowa stoiska stanowi własność Wykonawcy)

- wykonanie materiałów reklamowych zgodnie z przesłanym przez Zamawiającego projektem

- zapewnienie wyposażenia stoiska wystawienniczego zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Zamawiającego i specyfikacją

- demontaż stoiska po zakończeniu imprezy targowej

 

2. Wymagania ogólne

A) Podczas realizacji przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:

- ścisłej współpracy z Zamawiającym i wskazanymi przez niego podmiotami,

- realizacji poszczególnych zadań wchodzących w zakres zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego oraz ustaleniami podjętymi wspólnie z Zamawiającym w trakcie przygotowań do realizacji zamówienia,

- działania z dochowaniem najwyższej staranności i zgodnie z obowiązującym stanem prawnym oraz regulacjami organizacyjnymi i technicznymi Kortrijk Xpo

 

B) W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca odpowiada za:

- koordynację i nadzór nad wszelkimi działaniami podejmowanymi w związku z realizacją zamówienia przez zatrudnionych przez siebie pracowników;

- koordynację i nadzór nad wszystkimi zatrudnionymi przez siebie podwykonawcami w celu zapewnienia należytego i terminowego wykonania zamówienia.

 

C) Wykonawca nabędzie bilety wstępu oraz karty wjazdu na teren targów na czas montażu oraz demontażu stoisk dla całego personelu realizującego usługi w tym zakresie.

 

D) Wykonawca odpowiada za wypełnienie wszelkich zobowiązań formalno-prawnych
i finansowych wobec swoich podwykonawców współpracujących z nim przy lub na rzecz realizacji niniejszego zamówienia oraz za współpracę z nimi, w tym za ich przeszkolenie i przekazanie otrzymanych od Zamawiającego informacji dotyczących charakteru i programu targów BUSWORLD.

E) Wykonawca odpowiada za transport wszystkich elementów wyposażenia, urządzeń i produktów, niezbędnych do realizacji usług określonych w niniejszym zamówieniu.

F) Zabudowa i wyposażenie stoisk, jak również wszelkie usługi będące przedmiotem zamówienia, muszą być zgodne z zasadami i warunkami technicznymi Kortrijk Xpo, z którymi Wykonawca ma obowiązek się zapoznać we własnym zakresie, w tym skontaktować się z organizatorem targów w celu uzyskania stosownej dokumentacji i wyjaśnić wszelkie wątpliwości interpretacyjne.

 

G) Wykonanie projektu zabudowy stoiska nastąpi do dnia 03.10.2015 zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Projekt zostanie przedstawiony do akceptacji Zamawiającemu w razie uwag projekt zostanie poprawiony. Dopuszcza się 3 krotne zgłoszenie zastrzeżeń do projektu. Ostateczna wersja projektu musi zostać zatwierdzona do dnia 06.10.2015r.

 

H) Wykonanie zabudowy i zapewnienie wyposażenia stoiska obejmie następujący zakres czynności:

- wykonanie wszystkich elementów stoiska zgodnie z zatwierdzonym projektem przez Zamawiającego,

- transport, w tym załadunek i rozładunek elementów zabudowy, wyposażenia i aranżacji stoisk,

- wyposażenie stoiska w niezbędny sprzęt i urządzenia wymienione w Wykazie elementów wyposażenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,

- aranżacja stoisk zgodnie z projektem i specyfikacją,

- montaż stoiska w dniach 10-14.10.2015r,

- przekazanie stoisk Zamawiającemu do odbioru nie później niż 14.10.2015r do godz. 15.00.

 

I) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek uwag odnośnie zabudowy lub wyposażenia stoisk, Wykonawca dokona niezbędnych poprawek nie później niż do 15.10.2015 do godz. 10.00.

 

J) Demontaż wszystkich elementów zabudowy stoiska w dniach 17.10-18.10.2015r. do godz. 18:00).

 

3. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

- oferta cenowa sporządzona w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania  wraz z podpisem, pieczęcią firmy i datą przesłana drogą elektroniczną na adres  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.09.2015r,

- oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane,

- do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty: wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena


Data aktualzacji: 24.08.2015r.